Dr. N. Balasubramani
Principal (i/c) (2005  – 2018)
Principal (2018 – 2022)

 

Sri. T.R Krishnamoorthi

(01.06.1995 – 31.05.2005)

 

Sri. C. Kulanthaivelu

(12.06.1991 – 31.05.1995)

 

Sri M.A Rajagopal

(01.06.1985 – 31.05.1987)

 

Sri. V. Srinivasa Iyer

(08.08.1956 – 31.05.1985)