Dr. S. Chandrasekaran
Principal

 

Dr. N. Balasubramani

 

Sri. T.R Krishnamoorthi

(01.06.1995 – 31.05.2005)

 

Sri. C. Kulanthaivelu

(12.06.1991 – 31.05.1995)

 

Sri M.A Rajagopal

(01.06.1985 – 31.05.1987)

 

Sri. V. Srinivasa Iyer

(08.08.1956 – 31.05.1985)